บ้านกู่แก้ว
otop นวัตวิถีบ้านกู่แก้ว

ปัจจุบันปรางค์กู่แก้ว ที่ตั้งอยู่ภายในบิเวณวัดกู่แก้ว ได้ถูกทางวัดสร้างวิหารทับลงไปบนพื้นที่ภายในกำแพงแก้วของ ศาสนสถานขอมแห่งนี้แล้วเกือบเต็มที โดยผนังด้านหลังของปรางค์สร้างด้วยอาคารไม้มุงสังกะสี และการนำเอาศิลาแลงมาก่อเป็นฐานสี่เหลี่ยม ตอนบนก่ออิฐเสริมขึ้นคล้ายเจดีย์ แต่แล้วก็ได้พังทลายลงหมดแล้ว ฐานศิลาแห่งนี้เองที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ากู่แก้ว จนกลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านและอำเภอไป ซึ่งไม่พบสระน้ำแต่อย่างใด 

ปรางค์กู่แก้วในปัจจุบัน ได้กลายเป็นที่สิงสถิตของปู่ตื้อปู่ตัน ศาลศักดิ์สิทธิที่ชาวบ้านในท้องถิ่น นิยมมากราบไหว้และขอพรเป็นประจำ ซึ่งประสบผลสำเร็จตามที่ขอหรือบนบานไปทุกคน

อาชีพหลัก: ทำนา อาชีพเสริม: เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

ประวัติความเป็นมา

บ้านกู่แก้ว หมู่ 7เป็นหมู่บ้านแยกตัวมาจากบ้านจีต ใน พ.ศ.2516 นายโฮม อินทะสร้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10บ้านจีต ได้พากันมาตั้งรกรากตามสวน ไร่นา ขยายใหญ่ขึ้น และตั้งชื่อหมู่บ้านตามปรางค์กู่แก้ว ซึ่งเป็นโบราณสถาน มีความศักดิ์สิทธิ เคารพบูชาของชาวกิ่งอ้าเภอกู่แก้ว มีประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงในเดือนหกของทุกปี เป็นหมู่บ้านที่มีทำเลเหมาะสมทำการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพราะเป็นที่ลุ่ม ชุ่มชื้นอยู่ตลอดปีและประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านก็คือถือฮีตสิบสองและครองสิบสี่ และมีปรางค์กู่ที่เคารพนับถือของชาวบ้านและจัดเป็นประจำทุกปีคือ บุญบั้งไฟในวันเพ็ญเดือนหก ก่อนฤดูชาวนาจะทำนาในฤดูกาล 

ต่อมามีเพื่อนบ้านติดตามออกมา 4-5 ครัวเรือน และ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 20 ครัวเรือน เมื่อปี 2519 ได้มีการกล่าวตั้งโรงเรียนกู่แก้ววิทยาขึ้นมาในบริเวณนั้นและเมื่อ พ.ศ.2522 

บ้านกู่แก้วได้มีทิศเหนือ: ติดต่อกับ ต.ค้อใหญ่, โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทิศใต้: ติดต่อกับ ต.จำปีตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก: ติดต่อกับ ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก: ติดต่อกับ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ผลิตภัณฑ์บ้านกู่แก้ว

© 2018 - www.kukaew2561.com. All rights reserved.